Essa foi por pouco Coringa...

HAIOSDUHAIOSUDASHDOUHASIODUHAIOSUDHIUOHASD